Ringsaker kirkelige fellesråd > Gravplasser

Gravferdsmyndighet

Ringsaker kirkelige fellesråd er gravferdsmyndighet i Ringsaker kommune. Vi har ansvar for drift, vedlikehold og begravelser på alle gravplassene i kommunen. Dette gjelder både de som er medlem av Den norske kirke og andre.

I praksis betyr dette at det som skjer inne i kirken gjør vi som kirkesamfunn, mens det som skjer ute på gravplassen blir gjort som representant for samfunnet.

Kiste- og urnenedsettelse

Ved dødsfall må de pårørende ta en avgjørelse om de ønsker kistegravferd eller kremasjon. Dette er opp til de pårørende å bestemme, bortsett fra i de tilfeller hvor det er kjent at avdøde ikke ønsket kremasjon. Snakk med begravelsesbyrået om det praktiske. 

Ved kremasjon avsluttes seremonien ved båren og den kjøres til nærmeste krematorium. Når kremasjon er foretatt vil urnen sendes til gravferdsmyndigheten som tar vare på den til urnenedsettelse kan foretas. Dette skal skje innen 6 måneder etter dødsfallet. Det settes ikke ned urner gjennom vinteren. På flere av gravplassene er det egne felt for urner.

En urnegrav kan ha inntil fire - åtte urner på samme gravsted, mens en kistegrav har plass til en kiste.

Dersom den avdøde var folkeregistrert i Ringsaker tilkommer det ingen utgifter ved nedsettelse av kiste eller urne. 

  • For kistenedsettelse hvor avdøde var folkeregistrert utenfor Ringsaker er avgiften satt til kr 5 000 inkl mva.
  • For urnenedsettelse hvor avdøde var folkeregistrert utenfor Ringsaker er avgiften satt til kr 1 250 inkl mva.

Festeavgift

Nytt gravsted

Kistegrav:
Første grav som tas i bruk i et gravsted er fri i første fredningsperiode, 30 år på Åsmarka kirkegård, 25 år på Stavsjø kirkegård og 20 år på de andre kirkegårdene i kommunen. Fritt gravsted gjelder bare hvor avdøde var bosatt i Ringsaker kommune. Etter fredningsperioden betales det festeavgift kr. 275,- pr. år.
Det er mulig å reservere graven ved siden av for fremtidig bruk for familie. Grav som reserveres er belagt med festeavgift, kr. 275,- pr. år. Festeperioden for reservert grav er 10 år.
En kistegrav kan ikke benyttes til ny kistegravlegging i fredningsperioden. Dersom kistegraven ønskes benyttet til urne, kan denne settes ned uavhengig av tidligere gravlegging.

Urnegrav:
En urnegrav har plass for flere urner. Første urne som settes ned i ny grav er fri i første fredningsperiode. Dersom urne nr. 2 settes ned i graven før fredningstiden og den frie perioden er ute for første urne, forlenges automatisk fri periode tilsvarende fredningsperioden for urne nr. 2. Etter fredningsperioden betales det festeavgift kr. 275,- pr. år.

Avgiftene indeksregulerers årlig.

Bruk av eksisterende gravsted/festet gravsted

Dersom fredningstiden er uløpt kan graven benyttes på ny. Ta kontakt for informasjon.

Gravferdsloven fastslår at festeren/den ansvarlige har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne. Festeren har plikt til å holde graven i hevd. Se også Gravferdsloven for mer informasjon.

Fjerning av gravminne

Det er festeren som har ansvar for å fjerne gravminne etter at festetiden er utløpt. Fellesrådet kan ta ansvar for å fjerne den, mot en avgift på kr 750 inkl mva. Steinen blir da fjernet og destruert. Ta kontakt med kirkevergens kontor om du ønsker at vi skal utføre dette for deg.

NAVNET MINNELUND

En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det settes opp navn og dato for født og død på den gravlagte, med anledning til linje med frivillig tekst. I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys på anvist sted. Det er satt opp lys -og blomsterstativ ved minnelunden.
Gravplassforvaltningen har ansvaret for fjerning av visne blomster og utbrente gravlys.
Minnelunden har tilhørende gravfelt som er i nærheten av minnesmerke. Navnet minnelund er et tilbud for alle og er tro- og livssynsnøytral.

Navnet minnelund; Brumunddal. Minnesmerke på Furnes, Åsmarka og Helgøya er i samme modell/utførelse.

I navnet minnelund er det engangsavgift kr. 2500,-. I denne avgiften inngår gravens andel av minnesmerket (navneplate), beplanting, vedlikehold og stell i 20 år (fredningstiden).
Selve gravleggingen er gratis når avdøde hadde bopel i kommunen og er tilsvarende som for andre graver på gravplassen.
Gravplassforvaltningen bestiller navneplate til navnet minnelund etter bestilling fra familie.
Skjema fås hos gravplassforvaltningen eller Gravferdsbyrået.

Feste
Urnegraver i navnet minnelund har bare plass til en urne. Gravplassforvaltningen kan gi anledning til å feste en grav i tillegg til den graven som tas i bruk. For tilleggs graven tas det festeavgift fra dag en. Festeavgiften er tilsvarende som festeavgiften før øvrige graver. Engangsavgift for tilleggs graven kreves inn først når graven tas i bruk. Ved å åpne opp for dette vil en navnet minnelund kunne bli et tilbud for flere. Ektefeller, partner og samboere vil ofte ha et ønske om å kunne gravlegges sammen. Det gis også anledning til å feste en grav i navnet minnelund ut over fredningstiden. Rettighetene begrenser seg til å kunne beholde navneplaten i festetiden.
Graver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp.
Det er anledning for de etterlatte å være til stede ved urnenedsettelse i en navnet minnelund.
I Ringsaker er det nå etablert navnet minnelund på gravplassene i Brumunddal, Furnes, Åsmarka og Helgøya.

Gravstell


Ringsaker kirkelige fellesråd tilbyr gravstellavtaler ved alle sine gravplasser. Vi tilbyr følgende:

  1. Innen 10. mai vil vanningskassene tas opp av jorden, rengjøres, skifte sugeveke og gjøres klar til planting.
  2. Når vanningskassen er borte legges det et trelokk over. Oppå lokket settes det innen 16. mai en enkel utplanting egen potte.
  3. Hovedutplanting i selvvanningskasse innen 15. juni.
  4. Utplanting av høstblomst innen 1. oktober.
  5. Stell, vanning og rydding .

 Les mer om tilbudet vi har!

Vedtekter for gravplassene i Ringsaker kommune

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21.

Vedtatt av Ringsaker kirkelige fellesråd (gravplassforvaltningen) 26. februar 2015.
Godkjent av Hamar bispedømmeråd 20. mars 2015.

§1 Gravplasstilhørighet
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav så fremt graven blir tilvist. Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.
Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.

§2 Fredningstid og festetid
Fredningstid for urnegraver og kistegraver er 20 år med unntak av gravplassene på Stavsjø som har 25 år og Åsmarka som har 30 år. Etter fredningstiden kan en grav festes (leies) for 10 år i gangen mot at det betales en årlig avgift. (Maksimalt 60 år etter siste gravlegging).

§3 Feste (leie) av grav
Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å reservere en grav ved siden av.
To eller flere kistegraver utgjør ett gravsted. Den graven som tas først i bruk i ett gravsted er fri grav (uten festeavgift) i fredningstiden. Det må betales leie/avgift for den reserverte graven på gravstedet, også etter at denne er tatt i bruk.
Etter søknad til gravplassforvaltningen kan inntil to ekstra graver festes i tillegg når behovet tilsier det.
Det gis anledning til å sette ned urner i tidligere brukt kistegrav. Det er plass til 8 urner på en kistegrav.

Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. I en slik grav er det plass til 4 urner.
Når festetiden (leietiden) er ute kan gravstedet festes for nye 10 år.
Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravferdsmyndigheten.
I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen. Det er uansett festerens ansvar å fjerne gravsteinen. Gravplassforvaltningen kan utføre dette mot en avgift.
Det er tillatt å gravlegge i to nivåer "dobbelt dybde" der grunnen er tilstrekkelig drenert.
Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom slik samtykke ikke kan innhentes, kan gravferdsmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging.
Fester plikter å melde adresseforandring.

3.1 Minnelunder
Det finnes to typer minnelunder, betegnes som Anonym minnelund og Navnet minnelund. Navnet minnelund er det bare på gravplassen i Brumunddal. Anonyme minnelunder finnes på flere av gravplassene.

Anonyme minnelunder består av anonyme urnegraver hvor gravens plassering kun er kjent av gravplassforvaltningen. Navn på den gravlagte kan ikke settes opp.

Navnet minnelund er opprettet på gravplassen i Brumunddal.
I navnet minnelund er avdødes navn og gravens plassering kjent. Avdødes navn, fødselsår og dødsår gjøres kjent på felles minnesmerke.
I navnet minnelund besørger gravplassforvaltningen minnesmerke og navneplate etter gjeldende regler. For dette betales en engangsavgift etter en sats bestemt av gravplassforvaltningen .

I navnet minnelund kan det reserveres plass i gravfelt. Avgift for en reservert plass faktureres fra reserveringsdato. Navneplate, minnesmerke og stell faktureres fra det tidspunkt graven tas i bruk.

Utforming, beplantning og stell av minnelunder er gravferdsmyndigheten sitt ansvar. Det er ikke tillat for pårørende å foreta beplantning på minnelundene. Blomster, lys og kranser som pårørende bringer med, skal settes på anvist sted.

Fredningstid gjelder i minnelund som for graver for øvrig.

§4 Grav og gravminne
Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging. Montering av gravminne kan tidligst skje når terrenget er stabilisert. I mellomtida ordner gravplassbetjeningen med midlertidig merking.
Et gravminne ved en grav som er regulert til kistegrav kan ha maksimumsmål på 150 cm (høyde) og 85 cm (bredde).
Et gravminne ved en grav som er regulert til urnegrav kan ha maksimumsmål på 80 cm (høyde) og 75 cm (bredde). Unntaket er på den nye delen av Brumunddal kirkegård urnefelt Nu og Ou hvor maksimumsmål er 60 cm (høyde) og 60 cm (bredde).
Gravplassforvaltningen skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på gravplassen. Gravminne skal monteres på anvist plass.
Den som står som fester for graven eier gravminnet og har ansvar for dette. Tekst, bilder, dekor og symbolbruk som er påmontert gravminnet skal være sømmelige. Til gravminner og fast tilbehør kan bare brukes materialer som tåler de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av gravplassen.
Fester har ansvaret for sikring, oppretting (f.eks. ved tele), og fastbolting av gravminnet. Av praktiske og sikkerhetsmessige grunner har gravplassbetjeningen anledning til midlertidig å flytte eller legge ned gravminne i nærheten av grav som skal åpnes.
Gravplassforvaltningen har ikke ansvar for gravminner og dekorgjenstander som blir skadet eller ødelagt ved naturhendinger, hærverk eller tyveri.

§5 Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring.
Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som vil overstige gravminnets høyde eller går ut over plantefeltet. Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Beplanting eller dekorering som bryter med dette kan bli fjernet uten forhåndsvarsel.
Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinkant som flukter med terrenget omkring. Gravplassforvaltningen har ikke noe økonomisk ansvar for erstatning om slik kantstein blir skadet ved normal gravplassdrift.
Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

§6 Plantemateriale
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart.

§7 Stell av grav
Fester/ansvarshavende har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassbetjeningen.

Gravplassforvaltningen tilbyr egne gravstellavtaler. I tillegg kan andre (etter avtale med gravplassforvaltningen) tilby denne tjenesten på gravplassene.

§8 Bårerom
Bårerom disponeres av gravplassforvaltningen og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida frem til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Syning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden. Tidspunkt avtales med gravplassbetjeningen.

§9 Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Virksomheten må skje i forståelse med gravplassbetjeningen og etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner, planting og stell av graver.

§ 10 Ro og orden.
Gravplassfreden må ikke forstyrres. Bruk av kjøretøy som ikke brukes i driften av gravplassen er ikke tillatt. Kirkevergen kan gi dispensasjon for kjøring på gravplassen. Sykling er ikke tillatt og hunder skal leies i bånd.