Arrangementsansvarligs ansvar


Arrangementsansvarligs ansvar

 • Sørge for at frivillige medarbeidere holdes informert om hvordan og hvorfor Kirken i Ringsaker innhenter politiattester. Dette bør gjøres årlig ved å gi informasjon på samlinger for voksenledere, konfirmantledere og foreldremøter.
 • Innhente og registrere politiattester fra alle frivillige på tiltak/ arrangement. Alle som fremviser politiattest skal registreres med navn og fødselsdato i vårt register for at attesten skal være gyldig.
 • Dersom den lokale menigheten arrangerer trosopplæringstiltak eller annet barne- og ungdomsarbeid skal menighetspedagog/kateket/prest ta ansvar for politiattester fra alle som deltar på slike arrangement i henhold til gitte retningslinjer.
 • Følge opp at alle frivillige på tiltak/arrangement leverer inn politiattest. Kvalitetssikre at frivillige i nye tiltak/arrangement fremviser politiattest ved oppstart. 
 • Oppfordre alle over 18 år til å levere søknad elektronisk.  Link til søknadsskjema ligger på www.kirken-ringsaker.no
 • Sørge for at politiattester med merknader, eller ved mistanke om nye opplysninger behandles etter gjeldende retningslinjer.
 • Følge opp at innhentingen av politiattester for frivillige medarbeidere fungerer etter intensjonen.
 • Sende ut informasjon og søknadsskjema for politiattest til nye frivillige.
 • Hjelpe frivillige med søknader etter behov.
 • Legge til rette for at politiattestene kan fremvises på tiltak/arrangement der dette er påkrevd. Eier avgjør om politiattesten skal makuleres eller returneres.

Følgende tilfeller skal rapporteres til kirkevergen enten via leder for trosopplæringen, eller ved direkte henvendelse:

 • Dersom du har bedt om politiattest skriftlig (enten via sms, e-post eller brev) tre ganger og personen fortsatt unnlater å levere politiattest
 • Dersom du mottar en politiattest med merknader
 • Dersom du får tilgang på ny informasjon om at det muligens kan foreligge ny informasjon om en som tidligere har levert politiattest.
Tilbake