Taushetsplikt og håndtering


Taushetsplikt

En politiattest inneholder strengt sensitive opplysninger. Alle ansvarlige for politiattester både på fellesråds-/prosti- og menighets-/soknenivå har taushetsplikt overfor andre enn de de har rapporteringsplikt til.

Hvordan behandles politiattest uten merknad

En politiattest uten merknad skal fremvises ved personlig fremmøte til lokalt ansatt kateket, menighetspedagog eller kontorleder ved kirkekontorene i Brumunddal eller Moelv så snart som mulig. Politiattesten kan også sendes per post etter gjeldende regler. For ansatte innhentes det rutinemessig politiattest ved ansettelse, den ansatte forelegger attesten for arbeidsgiver ved kirkevergen. 

Navn og fødselsdato på personer som har fremvist politiattest uten merknad skal registreres i vårt register over frivillige og ansatte. Selve politiattesten skal aldri lagres i virksomheten, men leveres tilbake til eieren eller makuleres, den skal aldri lagres i virksomheten.

All skriftlig informasjon inkludert små notater som er gjort i forbindelse med innhenting av i politiattest skal makuleres.

Hvordan behandles politiattester med merknad

En politiattest med anmerkning betyr at personen har en dom eller for tiden er tiltalt/siktet for en seksualforbrytelse. Da skal vedkommende ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. 

En politiattest med merknad inneholder sensitive opplysninger som skal behandles strengt konfidensielt. Også slike attester skal bare fremvises og aldri lagres.

Hvis en slik attest blir fremvist, skal den som tar imot attesten kontakte kirkevergen umiddelbart. Meldingen behandles videre internt i henhold til lokal beredskapsplan. 

Hva skal gjøres hvis en person unnlater å fremvise politiattest

Hvis en frivillig medarbeider som blir bedt om å fremvise politiattest unnlater å gjøre dette, skal vedkommende ikke brukes i en tillitsposisjon overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Den som har bedt om attesten skal melde fra til kirkevergen ved leder for trosopplæringen. Opplysninger om at vedkommende har unnlatt å fremvise attest registreres på forsvarlig måte. Dersom Ringsaker kirkelige fellesråd gjentatte ganger skriftlig (via e-post eller sms eller brev) ber om politiattest og personen unnlater å levere skal en ved tredje gangs påminnelse rapportere dette til leder for trosopplæringen eller direkte til kirkevergen.

Hva skal en gjøre hvis det foreligger mistanke om nye opplysninger

Dersom en får tilgang på ny informasjon om at det muligens kan foreligge ny informasjon om en som tidligere har levert politiattest, så skal en ta kontakt med kirkevergen ved leder for trosopplæringen. Kirkevergen vil kontakte politiet for å få undersøke om det foreligger ny informasjon og dersom ingenting er registrert så blir saken avsluttet. Dersom det foreligger ny informasjon vil disse bli utlevert til kirkevergen, samtidig som den det gjelder blir informert om at opplysningene er gitt. Nye opplysninger blir håndtert i henhold til lokal beredskapsplan.

Ringsaker kirkelige fellesråd har for tiden kirkeverge og prost som koordineringsgruppe i slike saker.

Tilbake