Energitiltak i kirker og tilhørende bygg


Ringsaker kirkelige fellesråd hadde tirsdag 27.september møte om strøm og energikostnader. Det ble vurdert tiltak for å redusere strøm og energikostnader for inneværende år, selv om det totale forbruket er redusert med 13% i forhold til samme tid i fjor. Kirkene er store, og det er store volum og rom som skal varmes opp til bruk. Beregninger gjort av Kirkevergen viser at strømmen vil koste 3-4 ganger mer enn budsjettert i 2022. Dette tilsvarer ca. 10% av driftsbudsjettet, som utgjør 2,5-3 millioner kroner. Ringsaker kirkelige fellesråd er nå nødt til å sette egne energibesparende tiltak for organisasjonen. 
 
Alle ansatte ble våren 2021 varslet og bedt om å gjøre tiltak ved kirker og kirkekontor, da høye energikostnader ble en realitet. Tiltaket var nedjustering av varme i kirker og andre lokaler. Det ble også kjøpt inn strømstyringsverktøy til fire kirker i Ringsaker prosti. Det er nå behov for å gjøre ytterligere tiltak for 2022 og det vil  jobbes videre med situasjonen inn i 2023. Det er viktig for Ringsaker kirkelige fellesråd å opprettholde gode tilbud, ivareta kulturminner og samtidig holde driften i henhold til lovpålagte oppgaver og virksomhetsplaner, sier Kirkeverge Kai Ove Berg i en pressemelding som ble sendt ut til lokale aviser fredag 7.oktober. 
 
Tiltak som legges frem av Kirkevergen oppsummeres i punkter under:  

  • Fra neste uke (uke 41) innfører vi lavere brukstemperatur i kirkerommet, den vil nå ligge på 17 grader. For enkelte arrangement der små barn er involvert, vil temperaturen være som i dag på ca. 20 grader.  
  • Fra november vil vi gjøre tilpasninger i tilbudet om gravferdsdager. Dette vil innebære at vi får mindre rom for avvik fra fastsatte planer  
  • Vi planlegger at samarbeidet med kirke-skole og barnehage i forbindelse med jul går som normalt  
  • I sokn med flere kirker vil vi gjøre tilpasninger i gudstjenesteplanene, slik at vi kan samle noe av aktiviteten på færre bygg 
  • Gjøre tilpasninger i driften for å øke utnyttelsesgraden av kirkebyggene 
  • Flytte noen aktiviteter (noen gudstjenester, babysang mv.). til andre lokaler der det ligger til rette for det 
  • Gjennomføre mindre ENØK tiltak  
  • Utsette alt løpende vedlikehold og innkjøp som ikke er kritisk for driften 

 
På tross av krise, gir dette mulighet for å sette fart i grønn omstilling for kirken. Kirken jobber med fokus på FNs bærekraftsmål og dette gir kirken mulighet til å fortsette å tenke nytt og annerledes.   
 
Har du spørsmål som gjelder disse tiltakene?  
Kontakt oss gjerne.
 
Informasjon om kirkens tilbud finner du på kirkens nettside www.kirken-ringsaker.no.  

Ønsker du å lese sakspapirer og protokoller fra Ringsaker kirkelige fellesråd? Disse finner du på vår nettside.

Tilbake